Conferences

Find English translations in brackets, where the original titles are not in English.

2006

 • 10-11 August 2006, Humboldt Universität zu Berlin, Germany
  Europa, Gemeinsame Fortschritte, enttäuschte Erwartungen, begründete Hoffnungen - unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a.D.
  (Europe, Common Improvements, Frustrated Expectations, Founded Hopes - under the patronage of Prof. Dr. Jutta Limbach, former president of the (German) Federal Constitutional Court) - Conference proceedings

  "Perspektiven zur Kohärenz von Europarecht und innerstaatlicher Rechtsordnung"
  (Perspectives of Coherence of European Law and Internal Legal Systems)

2007

 • 11-12 May 2007, University of Szeged, Hungary
  Magánjogot oktató fiatal jogászok első országos konferenciája
  (First National Conference of Junior Civil Law Lecturers)

  "Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb? Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében"
  (Does or Law of Damages forego by the Introduction of a Foreseeability Clause? Fault, Adequate Cause and Foreseeability and the Handling of Consequential Damages Caused by the Breach of Contracts)
 • 9-10 november 2007, Pázmány Péter Catholic Univesity, Budapest, Hungary
  Európai jog és jogfilozófia – jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban (European Law and Legal Philosophy – Legal Structural Elements and Ways of Legal Thinking in the Second Half of the Last Century)
  "Az európai kártérítési jog néhány jogelméleti alapkérdése"
  (Some Fundamental Questions of the European Law of Damages)

2008

 • 9-10 May 2008, University of Debrecen, Hungary
  Magánjogot oktató fiatal jogászok második országos konferenciája
  (Second National Conference of Junior Civil Law Lecturers)

  "A felróható közrehatás és a kárenyhítési kötelezettség aktuális kérdései"
  (Current Questions of Contributory Negligence and Mitigation)

2010

 • 10-11 May 2010, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany
  Third Max Planck Post-Doc Conference on European Private LawReport
  The Ways of Civil Liability in a Mixed Jurisdiction (Using the Example of Quebec) Network of ‘Ratio Communis’
 • 14-16 May 2010, Szeged, Hungary
  A Magyar-Német Jogász Egyesület 25. éves konferenciája
  (25. Conference of the Hungarian-German Lawyers’ Association)

  "Allheilmittel Vorhersehbarkeit? Wer muss was und wann vorhersehen?"
  (Foreseeability as a Cure-All? Who Must Foresee What and When?)
 • 4 June 2010, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Aktuelle Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht, Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – IRZ Stiftung, Budapester Forum für Europa e.S. (Recent Developments in European Family Law and Law of Succession
  German Foundation for International Legal Cooperation, Budapest Forum for Europe)
  "Überblick der Änderungen des Erbrechts im Zuge der jüngsten ungarischen Privatrechtskodifikation"
  (Overview of the Revision of the Law of Succession within the Framework of the Newest Hungarian Codification on Private Law)
 • 26 November 2010, Budapest, Hungary
  XI. AIDA (International Association for Insurance Law) Budapest Insurance Colloquium
  Program
  "A kártérítési jogi kodifikáció (még) fel nem tett kérdései"
  (Still Unsolved Questions of the Codification on the Law of Damages)
 • 9 December 2010, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Polgári jogi kodifikációk a XIX. században – ABGB, BGB
  (Civil Code Codifications in the XIX. Century – ABGB, BGB)

  "Felelősségi és kártérítési jog a BGB-ben, s ami kimaradt a kódexből"
  (Extracontractual Liability and the Law of Damages in the BGB and beyond)

2011

 • 16-17 June 2011, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában - a Magánjogot Oktató Fiatalok ötödik konferenciája (European Legal Culture – Renewal and Tradition in the Hungarian Civil Law - Fifth National Conference of Junior Civil Law Lecturers) - Report 
   „Ha rövid a kardod…” versenyjogi jogsértésből eredő kártérítési igények
  („If Your Sword is too Short…” Damage Claims Connecting to Competition Law Infringements)
 • 20-23 June 2011, Hebrew University of Jerusalem, Israel
  Methodology and Innovation in Mixed Legal Systems - Third International Congress of the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists - Program
  "Civil Liability in a Mixed Jurisdiction: Quebec and the Network of Ratio Communis"
 • 17 October 2011, Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest (Budapest Bar), Hungary
  A kártérítési jog legújabb bírói gyakorlata (Magyar Jogász Egylet, Biztosítási jogi és kártérítési jogi szakosztály) - The newest case law on liability and damages (Hungarian Lawyers’ Association – Department of liability and insurance law) - Report
  "Hozzátartozói igények és önhiba a bírói gyakorlatban"
  (The Newest Case Law on Relational Losses and Contributory Fault)

2012

 • 2-5 May 2012, Istambul, Turkey
  AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances), Presidential Council Meeting, Civil Liability and Insurance Working Party: “Types of damages that can be claimed and covered by liability insurances and its valuation/ruling” - Program
  "Non-pecuniary (Moral) Damages in Case of Injury to Body and Health – Comparative and Hungarian perspectives"
 • 19 July 2012, MABISZ székház, Budapest, Hungary
  MABISZ jogi szekció tanácskozása (Meeting of the Legal Section of MABISZ – Association of Hungarian Insurance Companies)
  "A kártérítési felelősség egyes kérdései az új Ptk. kormány által benyújtott tervezetében, korlátok v. parttalanság"
  (Some Questions of Liability in the Draft of the New Civil Code Filed by the Government, Limits v. Boundlessness)
 • 24-25 September 2012, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Privatrechtskodifikation im 21. Jahrhundert, Grenzen und Modelle für einen EU-Mitgliedstaat; gemeinsame Tagung des Instituts für Zivilrecht der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) und des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht (Private Law Codification in a Member State, the new Hungarian Draft Civil Code in a Comparative Perspective) - Program
  "Die Neuregelung des Schadensersatzrechts für Leistungsstörungen im ungarischen Privatrecht" - (New Regulation on Damages Caused by Defective Performance in the Hungarian Private Law)

2013

 • 9 April 2013, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Metropolitan Administrative and Labor Court), Budapest, Hungary
  A Magyar Munkajogi Társaság tanácskozása (Meeting of the Hungarian Society of Labor Law)
  "Az előreláthatósági korlát előrelátható problémái: munkajog és polgári jog határán"
  (The Foreseeable Difficulties of the Foreseeability Rule: at the Frontiers of Civil Law and Labor Law)
 • 26-27 April 2013, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary - Program
  Die Wirkung der Grundrechte auf die verschiedenen Rechtsgebiete, Gemeinsamer Kongress der Eötvös Loránd Universität und der Georg August Universität Göttingen (The Impact of Fundamental Rights on the Different Fields of Law, Joint Conference of the Eötvös Loránd University, Budapest and the Uni Göttingen)
  "Schnittstellen: Grundrechte und Privatrecht, the Good, the Bad and the Ugly"
  (At the Frontiers of Fundamental Rights and Private Law, the Good, the Bad and the Ugly)
 • 9-11 May 2013, Sopron, Hungary
  Magyar Jogász Egylet, 33. Jogász Vándorgyűlés (33rd Conference of the Hungarian Lawyers' Association)
  Korreferátum Prof. Dr. Sárközy Tamás „Fordulat a magyar kártérítési jogban – szerződés, deliktuális kár- és sérelemdíj az új Ptk.-ban” c. előadásához
  (Remarks on the Lecture of Prof. Tamás Sárközy on "Turn in the Hungarian Law of Damages - Contract, Extracontractual Liability and Solatium Doloris in the New Civil Code")
 • 3-4 June 2013, Lausanne, Switzerland
  Institut Suisse de Droit Comparé - Juris Diversitas: Diffusion, an International and Interdisciplinary Conference on Comparative Law - Program
  "Implementation of the Foreseeability Clause into the New Hungarian Civil Code: Experiment on a Legal Transplant?"
 • 14-15 June 2013, Győr, Hungary
  „A magánjog oktatása – tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk.-ra” (Magánjogot Oktatók Egyesülete, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtdományi Kar) - “Teaching Civil Law – with regard to the Fundamental Law and to the new Civil Code” (Civil Law Professors’ Association, Széchenyi Istán University, Győr, Deák Ferenc Faculty of Law)
  Az alapjogok hatása a polgári jogra: a jó, a rossz és a csúf
  The impact of fundamental rights on civil law: the Good, the Bad and the Ugly
 • 12-13 September 2013, Université de Lille, France
  Legal Research Network (Bristol, Budapest, Gent, Göttingen, Groningen, Lille, Turku, Uppsala) Conference 2013, Legal Argumentation and Legal Reasoning
  „The Contribution of Mixed Legal Systems to the Comparative Legal Argumentation in Practice”
 • 20 September 2013, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  New Civil Codes in Hungary and Romania II (az ELTE ÁJK és a Sapientia EMTE közös konferenciája) - Program
  „Some Structural Questions on Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code”

2014

 • 27 February 2014, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Egységbe Különülve – Konferencia a munkajog önállóságáról (ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék) Divided into unity? – Conference on the independence of labor law (ELTE Faculty of Law, Labor Law Department) - Program
  „Átfedések és eltérések - a munkajogi és a polgári jogi kártérítési felelősség”
  Overlaps and differences – Liability in the Civil Law and in the Labor Law
 • 12 March 2014, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Tudományos konferencia az új Ptk. hatálybalépése alkalmából (ELTE ÁJK - Wolters Kluwer Kft.) - Conference on the occasions of the new Hungarian Civil Code’s entering into force (ELTE Faculty of Law, Walters Kluwer Kft. Hungary) Program
  „A deliktuális kártérítési felelősség”
  (Extracontractual Liability)
 • 27-28 June 2014, University of the Reformed Church, Budapest, Hungary
  A felelősségi rendszer aktuális kérdései – Tudományos konferencia a Magánjogot Oktatók Egyesületének és a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében (Current Questions of our Liability System - Civil Law Professors' Association and the University of the Reformed Church) - Program
  Non-cumul: kockázatok és mellékhatások. A kontraktuális és a deliktuális felelősség viszonya az új Polgári Törvénykönyvben”
  (Non-cumul: Risks and Side Effects. The Relationship of Contractual and Extracontractual Liability in the new Civil Code)
 • 10 October 2014, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic II (Budapest) - Joint workshop of the Eötvös Loránd University Faculty of Law (Budapest) and Charles University Faculty of Law (Prague) - Program
  „Risks and Side Effects: Five Questions on the "New" Hungarian Tort Law”
 • 27-28 November 2014, Budapest, Hungary
  A sérelemdíj a felelősségbiztosítás tükrében - új kihívások és kérdések, lehetséges válaszok – a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának, illetve az AIDA (Solatium doloris from liability insurance point of view – new challenges and questions, possible answers - Association Internationale de Droit des Assurances) magyar tagozatának közös nemzetközi konferenciája - Program
  „Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén –(jog)összehasonlító perspektívák”
  Non-pecuniary (Moral) Losses in Case of Injury to Body and Health – Comparative Perspectives

2015

 • 25 February 2015, Vienna, Austria
  Juristenrunde des Instituts für Europäisches Schadensersatzrecht (Österreichische Akademie der Wissenschaften) European Centre for Tort and Insurance Law - Invitation
  „Risiken und Nebenwirkungen: fünf Fragen zum „neuen“ ungarischen Deliktsrecht”
  (Risks and Side Effects: Five Questions on the New Hungarian Extracontractual Liability Law)
 • 14-15 April 2015, Budapest, Hungary
  25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (Redaktion der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) - 25 Years European Private Law: Post-socialism and European Integration - Program
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht”
  "Consumer Sale in Hungarian Private Law"
 • 13 November 2015, Debreceni Ítélőtábla (Regional Court of Appeal), Debrecen, Hungary
  A kártérítési jog kihívásai a bírói gyakorlatban, tudományos konferencia a Debreceni Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából (Challenges of Liability Law in the Court Practice, Academic Conference in Honour of the 10th Anniversary of the Deberecen Court of Appeal’s Establishment) - Report
   „A bírói gyakorlat "felelőssége" az új Ptk. deliktuális kártérítési szabályainak alkalmazásában”
  (The “Responsibility” of Court Practice pursuant to the tort law of the new Civil Code)

2016

 • 4 March 2016, Győr, Hungary - Invitation and program
  Tagung zum Anlass der Eröffnung des Zentrums für Deutsches Recht (An der Deák Ferenc Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaten der Széchenyi István Universität, Győr (Opening Conference of the German Law Center at the Deák Ferenc Law School in Győr – Széchenyi István University, Győr)
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht. Vom Waisenkind bis zu einer Hybride des Verbraucherprivatrechts”
  (Consumer Sales in the Hungarian Private Law – from the Orphaned “Weber und Putz” to a Hybrid of the Consumer Contract Law)
 • 20 May 2016, Budapest, Hungary
  Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században - a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája (1000 Faces of Private Law: Ways and Possibilities of Legal Development in the XXIst Century - Civil Law Professors’ Association, National University of Public Service) - Program
  Tépelődések a termékszavatosságról
  Pensivenesses on Product Warranty (Direct Producer’s Liability)
 • 30 May - 1 June 2016, Baton Rouge (Louisiana, USA)
  Juris Diversitas Annual Conference 2016: Unity and/or Diversity,
  Louisiana State University Law Center - Program
  „Unity and Diversity in European Product Liability Law”

2017

 • 3 March, University of Debrecen
  Symposium on the Occasion of Canada's 150th Anniversary of Confederation - Program
  "Canadian Bijuralism - a Model for Europe?"
 • 11 April, Budapesti Ügyvédi Kamara - the Budapest Bar
  Symposium of the Insurance Law Department of the Hungarian Lawyers' Association: "Where are the borders of the strict liability for dangerous activities" 
  Korreferátum Gondosné Pusztahelyi Réka "Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységért - A szigorú felelősségi tényállás múltja, jelene és jövője" c. előadásához.
  Reflexions on the lecture of Réka Pusztahelyi on "The Past, Present and Future of the Strict Liability for Dangerous Activities"
 • 8-9 June, Université Laval Faculté de Droit, Québec, Canada
  Product Safety, Consumers’ Health and Liability Law - Challenges Posed by Science, Policy Reasons and Contemporary Markets - Program
  "Further Harmonization of EU Product Liability Law – Direct Claim against the Producer for Repair or Replacement?"
 • 28 June, Eötvös Loránd University, Faculty of Law - Embassy of Canada
  “What can Central and Eastern Europe Learn from the Development of Canada’s Constitutional System?” - ProgramReport
  "Canadian Bijuralism and what we can learn from"
 • 3 July, UNCITRAL - Vienna
  Session - "UNCITRAL and Hungary" - Program
  "The CISG as a Source of Inspiration for the New Hungarian Contractual Liability"
 • 5 October
  Eötvös Loránd University, Faculty of Law - National University of Public Service, Budapest
  Az állam szerepe magánjogi viszonyokban
  (The Role of the State in Private Law Relationships) - Program

  "Közjegyzői jogkörben okozott károkért való felelősség" - (The Notaries' Liability)
 • 2017. december 11-12, UNCITRAL - University of Macau, Macau
  Modernization of National Commercial Laws and the Role of Legal Harmonization in International Commerce - Program
  "International Sale of Goods: the CISG as a Source of Inspiration for National Legislations;
  Towards Legal Convergence?"

2018

 • 22 March, Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Budapest
  Jogtudomány napja 2018 / Jurisprudence Day 2018 - Program
  "Kockázatok és mellékhatások: a Ptk. egyes „elszabadult” kártérítési felelősségi szabályai"
  (Risks and Side Effects: Some "Loose" Liability Rules of the Civil Code)
 • 25-26 May, University of Debrecen, School of Law, Debrecen
  Magánjogot oktató fiatalok XII. - a Magánjogot Oktatók Egyesülete IX. évi rendes konferenciája - (IX. Conference of the Civil Law Professor's Association) Program
  "Kontraktuális felelősség: az első tapasztalatok" / (Contractual Liability: the First Experiences)
 • 30-31 May, Hungarian Academy of Sciences - Institute for Legal Studies, Budapest
  Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve
  (The First Five Years of the New Civil Code) - Program
  "Mire gondolhatott a költő: divergencia a párhuzamos igényérvényesítési tilalom értelmezésében" (What Could the Poet Think of: Divergence in the Interpretation of Non-cumul)

2019

 • 13 May, Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Budapest
  Jogtudomány napja 2019 / Jurisprudence day 2019 - Program
  "Nesze neked privity: avagy európai körkép a gyártóval szemben érvényesíthető szavatossági jellegű igényekről" - ("So There, Privity: European Panorama on Direct Warranty Claims against Producers")
 • 30 May, Miskolc University, Faculty of Law, Miskolc
  Polgári Jogot Oktatók XXV. konferenciája /
  XXV. Conference of Civil Law Professors - Program

  "Édes anyanyelvünk: legal transplants in action - avagy így transzplantálunk mi"
  ("Sweet Mother Tongue: Legal Transplants in Action, or That's the Way We Transplant"
 • 16-17 August, University of Sydney - School of Law, Sydney - Australia
  Colloquium: Intersections in Private Law - Program
  "The Impacts of the Liberalisation of the Railways Sector in Europe on the Contractual and Extracontractual Liability of Railway Companies"
 • 19 September, Università degli Studi di Firenze - University of Florence, Italy
  Final conference of the GoInEU project (Governing Inheritance Statutes after the Entry into Force of EU Succession Regulation - cf. here) "International successions, freedom of movement for European citizens and problems of application" Program
  "First Experiences on the Application of the EU Succession Regulation in Hungary / Results of the Project" - Slides

2020

 • 29-31 January, Georg August Universität - Göttingen, Germany
  Deutsch-ungarisches Kolloquium: Spannungsfeld zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht (German-Hungarian Colloquium: Tensions between Public Law and Private Law) - Program
  "Die Auswirkungen der Europäischen Liberalisierung der Eisenbahn auf die privatrechtliche Haftung der Eisenbahnunternehmen - vergleichende und ungarische Perspektiven" (The Impacts of the Liberalisation of the Railways Sector in Europe on the Civil Law Liability of Railway Companies -  Comparative and Hungarian Perspectives"
 • 15 September, Online conference Università degli Studi di Firenze, Fondazione Italiana del Notariato - Roma, Italy
  Closing conference of the GoInEuPlus reasearch and training project (cross border succession law and matrimonial property law)  http://www.goineu.eu - Program
  "The Results of the Project - Hungary; the EU Succession Regulations's First Five Years" - Slides

2021

 • 23-24 September, Trnava University Faculty of Law, Institute of State and Law Slovak Academy of Science, Stefan Luby Foundation, Smolenice
  Loss of Life and its Compensation in Private Law - Program
  "Loss of Life in Hungarian Private Law: Struggle for a Feasible Concept between Non-Pecuniary Damages and Personality Right Infringements"

2022

 • 9-10 June, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara)

  Harmonizing Digital Contract Law - The Impact of EU Directives 2019/770 and 2019/771 and the Regulation of Online Platforms - Program
  "Implementation of the “Twin-Directives” in Hungary: Methods, Flaws, Opportunities"

 • 23-24 June, University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law (Vancouver)
  Canadian Law of Obligations III - The Power and Limits of Private Law -
  Conference website  - Program 
  "Private Law Liability Powered and Limited by European Regulatory Law: The Effects of the Liberalization of the Railway Sector in Europe on the Contractual and Extracontractual Liability of Railway Companies"
 • 24 November 24., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE Law School), Budapest
  Új utak és ismert problémák a polgári jogban (New Ways and Well-known Problems in Private Law) -Report (in Hungarian) -  Program
  "
  A fogyasztói adásvétellel, valamint a digitális szolgáltatással és tartalommal kapcsolatos irányelvek hazai átültetésének egyes kérdései" (Some Issues on the Implementation of the Consumer Sales and Digital Cointents and Services Directives)

Find English translations in brackets, where the original titles are not in English.